UA-90834450-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden

 1.       Algemeen

 

1.1   Dany Peters – hierna Coach-to-Opt, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden (Kerkom-bij-Sint-Truiden), Naamsesteenweg 472 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0668.869.042. Het BTW-nummer is BE0668.869.042. Telefoon +32(0)474902444 -E-mail: info@coach-to-opt.be – Website: www.coach-to-opt.be.

 

1.2   Op al de door Coach-to-Opt uitgebrachte offertes, overeenkomsten, uitgevoerde diensten, (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met Coach-to-Opt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Coach-to-Opt en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

 

1.3   Behoudens schriftelijk akkoord van Coach-to-Opt zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Als uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze geldig.

 

2.       Offertes/opdrachten

 

2.1   Offertes worden opgemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Coach-to-Opt. Deze offertes gelden voor de in de offerte specifiek vermelde tijd, of indien niet specifiek vermeld in principe voor maximum 30 dagen na opmaak. Er kunnen geen rechten ontleend worden uit offertes of prijsopgaven uit het verleden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten, opdrachten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Coach-to-Opt zijn bevestigd.

 

2.2   De bestellingen, opdrachten of overeenkomsten gemaakt via onze website www.coach-to-opt.be of binden de klant op dezelfde wijze als deze gemaakt via bestelbonnen, e-mail of op enige andere wijze.

 

2.3   De klant is degene die de opdracht heeft gegeven, tenzij het duidelijk blijkt dat deze handelt in de naam en voor rekening van derden en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derden tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Coach-to-Opt. Indien de opdrachtgever niet de klant blijkt te zijn, blijft de opdrachtgever hoofdelijk en minstens in solidum gehouden tot de betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

 

2.4   Kennelijke vergissingen op de website van Coach-to-Opt binden Coach-to-Opt niet. Coach-to-Opt is in geen geval aansprakelijk in geval van zet-of drukfouten en/of materiële fouten. Indien de klant vragen heeft over de prijs van onze diensten, beschikbaarheid of leveringstermijn van diensten of producten of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen da de klant voorafgaand de opdracht of aankoop steeds contact op neemt met Coach-to-Opt via info@coach-to-opt.be

 

2.5   Elke annuleringen door de klant van de overeenkomst, van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk, dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Ze zijn alleen geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding van Coach-to-Opt. Ingeval van aanvaarding van dergelijke annulering is de klant naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en gerelateerde kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% op het overeengekomen totaalbedrag van de bestelling of aanneming ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

 

2.6   Een (deel van) training en/of coaching kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door de opdrachtgever in overeenkomst met Coach-to-Opt kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainings- en/of coaching kosten extra in rekening gebracht.

 

2.7   Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van de diensten geen recht heeft om eenzijdig de overeenkomst te beëindigen.

 

 3.       Uitvoering van de opdracht

 

3.1   De dienstverlener Coach-to-Opt gaat enkel een inspanning/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel door de dienstverlener zou verschuldigd zijn steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens in geval van opzet.

 

3.2   De leverings- en/of uitvoeringstermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk werd overeengekomen door beide partijen, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Coach-to-Opt. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de dienst of middelen (en/of product) in ontvangst te nemen.

 

3.3   In elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst bezorgt de klant aan Coach-to-Opt tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze niet tijdig aan Coach-to-Opt werden verstrekt, heeft Coach-to-Opt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende bijkomende kosten te factureren aan de klant.

 

3.4   Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. Coach-to-Opt behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of uitvoeringen te factureren naar mate de werkzaamheden vorderen.

 

4.       Prijs

 

4.1   De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijking van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werd door Coach-to-Opt. De prijs is verhoog baar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of bestelbon en de datum van de levering van de diensten de bestanddelen die de prijs beïnvloeden (o.a. lonen, fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

 

4.2   Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders vermeld of voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

4.3   Coach-to-Opt is gerechtigd om prijzen jaarlijks te indexeren.

 

5.       Betaling

 

5.1   Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Sint-Truiden, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant betaalbaar.

 

5.2   Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen, dit op straffe van verval. Het onbetaald bedrag van onze facturen brengt vanaf de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% per jaar op. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Coach-to-Opt het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag.

 

6.       Aansprakelijkheid

 

6.1   De klachten betreffende geleverde diensten of middelen, zichtbare of onzichtbare, moeten binnen de 8 kalenderdagen na definitieve oplevering van de diensten en middelen, op straffe van verval, gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven aan Coach-to-Opt.

 

6.2   Bij het tijdig melden van gebreken die zich voordoen heeft Coach-to-Opt de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

6.3   Coach-to-Opt kan alleen op basis van deze overeenkomst aansprakelijk zijn, wat de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering ook is, voor een schadevergoeding ten bedrage van maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon.

 

6.4   Coach-to-Opt zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade, enige onrechtstreekse schade, gebruiks- en winstderving schade.

 

6.5   Indien nodig voor de uitvoering van een opdracht kan Coach-to-Opt bepaalde opdrachten door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aansprakelijkheid van Coach-to-Opt voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen, bedrijven of andere derden wordt uitgesloten. Coach-to-Opt mag namens de opdrachtgever door voornoemde derden gehanteerde voorwaarden (inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

 

6.6   Coach-to-Opt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of het gebouw van het bedrijf of privéruimtes van de klant is ontstaan.

 

7.       Overmacht

 

7.1   Indien Coach-to-Opt een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers of diensten door derden, gebrek aan vervoermiddel, etc. heeft Coach-to-Opt het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

 

7.2   De verplichtingen van Coach-to-Opt worden bij overmacht opgeschort. In dat geval is Coach-to-Opt enkel verplicht om prestaties te leveren en zijn opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijs mogelijk en/of medisch verantwoord is.

 

7.3   Als Coach-to-Opt bij het ontstaan van de overmacht slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voldoen of al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan is Coach-to-Opt gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten afzonderlijk te factureren en is de klant gebonden deze facturen te voldoen. Dit betreft in dit geval een afzonderlijke overeenkomst en wordt als dusdanig aanzien.

 

8.       Varia en geschillenregeling

 

8.1   Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Coach-to-Opt van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 

8.2   Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de bijkomende algemene voorwaarden vermeld in de disclaimer op onze website.

 

8.3   Het overdragen door de klant van zijn rechten en verplichtingen onder de met Coach-to-Opt afgesloten overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coach-to-Opt is verboden. Elke ongeoorloofde overdracht is van rechtswege nietig.

 

8.4   Het eventueel in gebreke blijven van Coach-to-Opt tot het eisen van de uitvoering van deze verkoopsvoorwaarden kan geen afstand of verzaking inhouden of impliceren van/aan de toepassing van de bepalingen.

 

8.5   De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

 

8.6   Enkel het Belgisch recht is van toepassing in de relatie tussen Coach-to-Opt en de klant. Elk geschil zal door Coach-to-Opt worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg onverminderd het recht voor Coach-to-Opt gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Home

 

Tuning YOU in!

Tuning the World out!

Mobiel

Flexibel

Op uw maat

Vernieuwend

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?